ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್

Hari Prasad Nadig-2
ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ರ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ
ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಬರ್ತೀರ?

http://is.gd/6uHDZ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ
ಉಳಿಯುವಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ.
--
Hari Prasad Nadig
http://hpnadig.net | http://twitter.com/hpnadig
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್

Dr Pavanaja
I did put up something in a hurry. Someone may update/cleanup

http://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%95%E0%B3%86_%E0%B2%8E%E0%B2%B8%E0%B3%8D_%E0%B2%85%E0%B2%B6%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%A5%E0%B3%8D 

-Pavanaja

-----Original Message-----
From: [hidden email] [mailto:[hidden email]] On Behalf Of Hari Prasad Nadig
Sent: 18 January 2010 12:22
To: Kannada Wikipedia Discussion List [hidden email]
Subject: [Wikikn-l (kannada wikipedia)] ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್

ಕೆ ಎಸ್ ಅಶ್ವಥ್ ರ ಕುರಿತು ಇರುವ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ
ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸೋಣ ಬರ್ತೀರ?

http://is.gd/6uHDZ

ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅಶ್ವಥ್ ಯಾರು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಅವರ ಹೆಸರು ಚಿರಕಾಲ
ಉಳಿಯುವಂತಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತೆ.
--
Hari Prasad Nadig
http://hpnadig.net | http://twitter.com/hpnadig
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l