ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು - ಹಬ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಡಿಟ್

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು - ಹಬ್ಬಕ್ಕೊಂದು ಎಡಿಟ್

Omshivaprakash | Wikimedia
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪಾದಕರಿಗೂ ದಸರಾ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ರಾಜಧಾನಿ 'ಮೈಸೂರು' ಬಗ್ಗೆ ವಿಕಿಪುಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿದಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನಲ್ಲೂ ಹಬ್ಬದಾಚರಣೆಯನ್ನು
ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ?

https://kn.wikipedia.org/wiki/ಮೈಸೂರು--
Omshivaprakash H L | ಓಂಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಎಲ್ | ॐ शिवप्रकाश् एच्. एल्
Kannada SIG
Wikimedia India Chapter
[image: File:Wikimedia India logo.svg] <http://wiki.wikimedia.in/>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l