ವಿಶುವಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ವಿಶುವಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

Dr Pavanaja

ವಿಶುವಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು -
https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate <https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate&group=page-Help%3AVisualEditor%2FUser+guide&filter&language=kn&action=translate> &group=page-Help%3AVisualEditor%2FUser+guide&filter&language=kn&action=translate


 

 

 

_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ವಿಶುವಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ

shivaray kotawal
Dear Sir, Yaavude Kannada Anuvaadviddare adannu paripoornavaagi
maadalu shaktanaagiddene Dayavittu Mobile samparka maadi maahiti
needidare saarthakavaaguvudu.
9448203485
Shivaray Kotawal

On 9/2/13, Pavanaja U B <[hidden email]> wrote:

>
> ವಿಶುವಲ್ ಎಡಿಟರ್ ಸಹಾಯ ಕೈಪಿಡಿಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ಮಾಡಲು ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಬಹುದು -
> https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate
> <https://www.mediawiki.org/w/index.php?title=Special%3ATranslate&group=page-Help%3AVisualEditor%2FUser+guide&filter&language=kn&action=translate>
> &group=page-Help%3AVisualEditor%2FUser+guide&filter&language=kn&action=translate
>
>
>
>
>
>
>
>
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l