ಸಮ್ಮಿಲನ ೨೦

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಸಮ್ಮಿಲನ ೨೦

Ananth Subray
ನಮಸ್ಕಾರ,

ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಅರಳಿ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮಿಲನ ೨೦ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದೇನೆ,ಆದರೆ ನನ್ನ
ಹಿಂದಿನ ಮಿಂಚಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಮರೆತುಹೋದೆ.ಅದರ ಸಂಪರ್ಕ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.
*
https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86#.E0.B2.B8.E0.B2.AE.E0.B3.8D.E0.B2.AE.E0.B2.BF.E0.B2.B2.E0.B2.A8_.E0.B3.A8.E0.B3.A6


ಧನ್ಯವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ,
ಅನಂತ್
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l