ಸಮ್ಮಿಲನ-೨೫

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಸಮ್ಮಿಲನ-೨೫

Ananth Subray
ನಮಸ್ಕಾರ,

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಚರ್ಚೆ,
ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅಂತೆಯೇ ಈ
ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಂಪಾದಕ ಸಮುದಾಯವು ೨೩/೯/೨೦೧೬ರಂದು IRC ಯನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿಗೆ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ <https://kn.wikipedia.org/s/1l7h>
ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಐಆರ್‌ಸಿ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು
ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಸವಿನಯ ವಿನಂತಿ.
ಐ.ಆರ್.ಸಿ.ಗೇ ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ :
IRC (Internet Relay Chat)

Open http://webchat.freenode.net/?channels=wikipedia-kn
Give your full name in "*Nick: "*
The Channel name should be #wikipedia-kn (by default)
Type Displayed CAPTCHA
Press *connect*.
Now it will connect you to Internet Web Chat (IRC). Type in the bottom box
just like normal chat and press "*ENTER*" to post your comment

Thanks and Regards,


*ANANTH SUBRAY P V(ಅನಂತ್)*

Programme associate (Kannada language anchor)

Access to Knowledge program

The Centre for Internet & Society

+91-9739811664
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l