மொழிபெயர்ப்பு உதவி தேவை

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

மொழிபெயர்ப்பு உதவி தேவை

Balaji Ravichandran
வணக்கம்,
கீழ்காணும் சில ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு எனக்கு தமிழ் பெயர்கள் தேவை.

   1. Commons
   2. Digital Commons
   3. Knowledge Commons
   4. Peer to Peer

பரிந்துரைகளுக்கு காத்திருக்கிறேன். நன்றி.


--
Best Regards,
Balaji Ravichandran
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l