ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿ ಸಿರಿ ಮೊದಲ ದಿನ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿ ಸಿರಿ ಮೊದಲ ದಿನ

Bharathesha A B
ನಮಸ್ಕಾರ,
ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಮೊದಲ ದಿನ, ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ,
ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು.

ಸಮಯ : ೧೦:೦೦

ಸಂತೋಷ,
ಭರತೇಶ ಅಲಸಂಡೆಮಜಲು
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿ ಸಿರಿ ಮೊದಲ ದಿನ

vinoda jaya prasad
ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿಯ ವಿಕಿ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕರಾವಳಿ ವಿಕಿ ಪಿಡಿಯಾ
ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು

2017-12-01 10:50 GMT+05:30 Bharathesha A B <[hidden email]>:

> ನಮಸ್ಕಾರ,
> ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಮೊದಲ ದಿನ, ಸುಮಾರ್ ೧೫ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಸಣ್ಣ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ,
> ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವಂತೆ ಸೇರಿದವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದೆವು.
>
> ಸಮಯ : ೧೦:೦೦
>
> ಸಂತೋಷ,
> ಭರತೇಶ ಅಲಸಂಡೆಮಜಲು
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l