ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಲೋಗೋ

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಲೋಗೋ

Gopala Krishna A
[
https://kn.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86
ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿ]ಯ ಲೋಗೋ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ  ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು
ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

--
Regards,
Gopala Krishna A
Community Advocate, CIS-A2K
Contact : +918884244408
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿಯ ಲೋಗೋ

Anoop Rao
2017-12-13 12:56 GMT+05:30 Gopala Krishna A <[hidden email]>:

> [
> <a href="https://kn.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:%E0%B2%85%E0%">https://kn.wiktionary.org/wiki/Wiktionary:%E0%B2%85%E0%
> B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86
> ಕನ್ನಡ ವಿಕ್ಷನರಿ]ಯ ಲೋಗೋ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ  ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು
> ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
>
> --
> Regards,
> Gopala Krishna A
> Community Advocate, CIS-A2K
> Contact : +918884244408
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>--
Thanks

Anoop Rao
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l