ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡುವ ಸಲಕರಣೆಗಳು

Gopala Krishna A
ನಮಸ್ಕಾರ,
 ವಿಕಿಮೀಡಿಯ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಾಷಾಂತರ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು
ವಿವಿಧ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇವೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರು
ಭಾಷಾಂತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿದ್ದರೆ ಇವುಗನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದೇನೆ.


https://blog.wikimedia.org/2017/12/19/wikimedia-translation-tools/#comment-282871
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l