ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನವರಿ ೨೦೧೮

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜನವರಿ ೨೦೧೮

Gopala Krishna A
ನಮಸ್ಕಾರ,
ಇದೇ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ೬ ಮತ್ತು ೭ನೇ ಜನವರಿ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ
ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿ
ವಿನಂತಿ.

ಭಾಗವಹಿಸಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್‍ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
https://kn.wikipedia.org/s/1sdw--
Regards,
Gopala Krishna A
Community Advocate, CIS-A2K
Contact : +918884244408
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l