ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

Gopala Krishna A
I've invited you to fill out the following form:
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು

To fill it out, visit:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScok1AfAzJODMB9NUtmt1fhUnUJ5dQB335e8oy5UcyyAqkNnQ/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಭರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಬೆಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

Google Forms: Create and analyze surveys.
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l