ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ - ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

classic Classic list List threaded Threaded
4 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ - ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

Gopala Krishna A
ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಯದೆ. ಇದರ
ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಸರಿ
ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦-೨೦ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ.
ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.

--
Regards,
Gopala Krishna A
Community Advocate, CIS-A2K
Contact : +918884244408
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ - ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

Gopala Krishna A
ಕೊಂಡಿ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ
<https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86#%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF_%E0%B2%B8%E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B9%E0%B3%8B%E0%B2%B0%E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%A6_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5>

On Wed, Aug 8, 2018 at 5:01 PM Gopala Krishna A <[hidden email]>
wrote:

> ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಯದೆ. ಇದರ
> ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಸರಿ
> ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦-೨೦ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
> ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
> ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ.
> ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
> ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
>
> --
> Regards,
> Gopala Krishna A
> Community Advocate, CIS-A2K
> Contact : +918884244408
>
>
>
>
>

--
Regards,
Gopala Krishna A
Community Advocate, CIS-A2K
Contact : +918884244408
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ - ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

Mallikarjuna S J
rI Odri, baredirodanna Odri.


--
With Regards,
Mallikarjuna S J,

Confusion is Happiness.
  - Yogaraja Bhat in Paramaathma.

2018-08-08 17:02 GMT+05:30 Gopala Krishna A <[hidden email]>:

> ಕೊಂಡಿ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ
> <<a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%">https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%
> 95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%
> E0%B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%
> B3%8D%E0%B2%9F%E0%B3%86#%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%
> A4%E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF_%E0%B2%B8%
> E0%B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B3%
> 8D%E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B9%E0%B3%8B%E0%B2%B0%
> E0%B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%A6_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%
> B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5>
>
> On Wed, Aug 8, 2018 at 5:01 PM Gopala Krishna A <[hidden email]>
> wrote:
>
> > ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಯದೆ. ಇದರ
> > ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಸರಿ
> > ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦-೨೦ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
> > ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
> > ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ.
> > ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
> > ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
> >
> > --
> > Regards,
> > Gopala Krishna A
> > Community Advocate, CIS-A2K
> > Contact : +918884244408
> >
> >
> >
> >
> >
>
> --
> Regards,
> Gopala Krishna A
> Community Advocate, CIS-A2K
> Contact : +918884244408
> _______________________________________________
> Wikikn-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ - ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ

Mallikarjuna S J
Apologies, that was a friendly banter between Gopala & myself, .. Kindly
ignore.


--
With Regards,
Mallikarjuna S J,

Confusion is Happiness.
  - Yogaraja Bhat in Paramaathma.

2018-08-08 17:31 GMT+05:30 Mallikarjuna S J <[hidden email]>:

> rI Odri, baredirodanna Odri.
>
>
> --
> With Regards,
> Mallikarjuna S J,
>
> Confusion is Happiness.
>   - Yogaraja Bhat in Paramaathma.
>
> 2018-08-08 17:02 GMT+05:30 Gopala Krishna A <[hidden email]>:
>
>> ಕೊಂಡಿ - ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಅರಳಿಕಟ್ಟೆ
>> <<a href="https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%">https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%
>> E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%
>> B2%85%E0%B2%B0%E0%B2%B3%E0%B2%BF_%E0%B2%95%E0%B2%9F%E0%B3%
>> 8D%E0%B2%9F%E0%B3%86#%E0%B2%AD%E0%B2%BE%E0%B2%B0%E0%B2%A4%
>> E0%B2%A6%E0%B2%B2%E0%B3%8D%E0%B2%B2%E0%B2%BF_%E0%B2%B8%E0%
>> B3%8D%E0%B2%B5%E0%B2%BE%E0%B2%A4%E0%B2%82%E0%B2%A4%E0%B3%8D%
>> E0%B2%B0%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B9%E0%B3%8B%E0%B2%B0%E0%
>> B2%BE%E0%B2%9F%E0%B2%A6_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%
>> BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5>
>>
>> On Wed, Aug 8, 2018 at 5:01 PM Gopala Krishna A <[hidden email]>
>> wrote:
>>
>> > ಆಗಸ್ಟ್ ೧೫ರಂದು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಯದೆ. ಇದರ
>> > ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಿವಿಧ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿವೆ. ಇದು ಸರಿ
>> > ಸುಮಾರು ಆಗಸ್ಟ್ ೧೦-೨೦ರ ವರೆಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
>> > ಏರ್ಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಈ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು
>> > ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸೋಣ.
>> > ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲು ಈ ಕೊಂಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಿ ಅಥವಾ ಈ ಅಂಚೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ
>> > ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
>> >
>> > --
>> > Regards,
>> > Gopala Krishna A
>> > Community Advocate, CIS-A2K
>> > Contact : +918884244408
>> >
>> >
>> >
>> >
>> >
>>
>> --
>> Regards,
>> Gopala Krishna A
>> Community Advocate, CIS-A2K
>> Contact : +918884244408
>> _______________________________________________
>> Wikikn-l mailing list
>> [hidden email]
>> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
>>
>
>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l