நாளை சென்னையில் - விக்கிப்பீடியா ஆசிய மாதம் நேரடித் தொகுப்பு சந்திப்பு

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

நாளை சென்னையில் - விக்கிப்பீடியா ஆசிய மாதம் நேரடித் தொகுப்பு சந்திப்பு

Ravishankar-3
வணக்கம்,

நாளை சென்னையில் விக்கிப்பீடியா ஆசிய மாதமை 2018ஐ முன்னிட்டு நேரடித் தொகுப்பு
நிகழ்வு ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதனை கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து தமிழ் விக்கிப்பீடியர்கள்
ஒருங்கிணைக்கிறார்கள்.

மேலும் விவரங்களுக்கு

https://www.meetup.com/Free-Software-Foundation-TamilNadu/events/256595483/?_xtd=gqFyqTIzMzA0MDg4OKFwo3dlYg&from=ref

பார்க்கவும்.

நன்றி,

இரவி
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: நாளை சென்னையில் - விக்கிப்பீடியா ஆசிய மாதம் நேரடித் தொகுப்பு சந்திப்பு

Mayooranathan Ratnavelupillai
நிகழ்ச்சி சிறப்புற நடைபெற வாழ்த்துக்கள்.

இ. மயூரநாதன்

On Sun, Nov 25, 2018 at 12:48 AM Ravishankar <[hidden email]> wrote:

> வணக்கம்,
>
> நாளை சென்னையில் விக்கிப்பீடியா ஆசிய மாதமை 2018ஐ முன்னிட்டு நேரடித் தொகுப்பு
> நிகழ்வு ஒருங்கிணைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது.
>
> இதனை கட்டற்ற மென்பொருள் அறக்கட்டளையுடன் இணைந்து தமிழ் விக்கிப்பீடியர்கள்
> ஒருங்கிணைக்கிறார்கள்.
>
> மேலும் விவரங்களுக்கு
>
>
> https://www.meetup.com/Free-Software-Foundation-TamilNadu/events/256595483/?_xtd=gqFyqTIzMzA0MDg4OKFwo3dlYg&from=ref
>
> பார்க்கவும்.
>
> நன்றி,
>
> இரவி
> _______________________________________________
> Wikita-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l
>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l