ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ ಸುಳ್ಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ- ೨೦೧೯

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವಗಳು/ ಸುಳ್ಯ ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವ- ೨೦೧೯

Lokesha Kunchadka
ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಸಮುದಾಯ ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡ
ವಿಕಿಪೀಡಿಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸೇರಿಸುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮತ್ತು
ಸಂಪಾದನೋತ್ಸವವನ್ನು ಸುಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
<https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81/_%E0%B2%B8%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8A%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5-_%E0%B3%A8%E0%B3%A6%E0%B3%A7%E0%B3%AF>

<https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8B%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5%E0%B2%97%E0%B2%B3%E0%B3%81/_%E0%B2%B8%E0%B3%81%E0%B2%B3%E0%B3%8D%E0%B2%AF_%E0%B2%B8%E0%B2%82%E0%B2%AA%E0%B2%BE%E0%B2%A6%E0%B2%A8%E0%B3%8A%E0%B2%A4%E0%B3%8D%E0%B2%B8%E0%B2%B5-_%E0%B3%A8%E0%B3%A6%E0%B3%A7%E0%B3%AF>


Regards,
Lokesha Kunchadka
Research scholar
S.V.P Institute of Kannada Studies
Mangalore University- 574 199.
Phone number: 8762635898.
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l