200 000 artykułów

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

200 000 artykułów

Paweł Dembowski
200 000 artykułów to jedynie kwestia dni (może nawet uda się to zrobić
już jutro). Możeby tak przygotować już oświadczenie prasowe na tę
okoliczność? Możnaby to połączyć z rozreklamowaniem naszych haseł o
wsiach i akcji ich poszerzania. Wstępną wersję można znaleźć tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:200_tysi%C4%99cy_hase%C5%82_w_polskiej_Wikipedii

--
Paweł 'Ausir' Dembowski

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l