2000 Artikel

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

2000 Artikel

Roland Baer aka Test-tools
Salü zomme,

bin so frey, un noch ä bisl ufrumme, kür jetzert mol de Artikel yber de
 
       Frédéric Auguste Bartholdi

vum

  Stephele

zuem

       2000. Artikel


Grüezi,

        Roland aka Test-tools
_______________________________________________
Wikials-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2000 Artikel

Harald Noth
Sali Tescht-Tools,

 i han aü grad dänkt, mer sott ebis vum Stephele nämme  un han dr
Artikel Geschichte des Elsass eweng ufbesseret. Wänns nonit z spot isch,
sott mer dä nämme, dä entspricht wunderbar unserem Brofil!

Grueß
HaraldTest-tools schrieb:

>Salü zomme,
>
>bin so frey, un noch ä bisl ufrumme, kür jetzert mol de Artikel yber de
>
>       Frédéric Auguste Bartholdi
>
>vum
>
> Stephele
>
>zuem
>
>       2000. Artikel
>
>
>Grüezi,
>
> Roland aka Test-tools
>_______________________________________________
>Wikials-l mailing list
>[hidden email]
>http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
>
>  
>
_______________________________________________
Wikials-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: 2000 Artikel

Roland Baer aka Test-tools
Salü zomme,

vun miär us isch des so "ok". Kinne ja no ä Artikel lösche,
denn stimmt d Statistik.

        Roland aka Test-tools

On Wed, Jun 07, 2006 at 09:36:42PM +0200, Harald Noth wrote:

> Sali Tescht-Tools,
>
>  i han aü grad dänkt, mer sott ebis vum Stephele nämme  un han dr
> Artikel Geschichte des Elsass eweng ufbesseret. Wänns nonit z spot isch,
> sott mer dä nämme, dä entspricht wunderbar unserem Brofil!
>
> Grueß
> Harald
>
>
>
> Test-tools schrieb:
>
> >Salü zomme,
> >
> >bin so frey, un noch ä bisl ufrumme, kür jetzert mol de Artikel yber de
> >
> >       Frédéric Auguste Bartholdi
> >
> >vum
> >
> > Stephele
> >
> >zuem
> >
> >       2000. Artikel
> >
> >
> >Grüezi,
> >
> > Roland aka Test-tools
> >_______________________________________________
> >Wikials-l mailing list
> >[hidden email]
> >http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
> >
> >  
> >
> _______________________________________________
> Wikials-l mailing list
> [hidden email]
> http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l
>
_______________________________________________
Wikials-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikials-l