Програмски план за 2013

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Програмски план за 2013

Dimce Grozdanoski
На сајтот mk.wikimedia.org направив драфт верзија на Програмскиот план
за 2013 година на Викимедија Македонија. Слободно може да се вклучите во
разработката на планот. Идејата е транспарентно и навремено да се
пристапи кон изработка на програмскиот план.

Секако тука е и планот за 2012 година, кој сеуште не е реализиран. Може
и тука да дадете свои видувања.

[1]
http://mk.wikimedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_2013

Поздрав,
Димче Грозданоски

_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l