மேம்பட்ட விக்கிதரவு பயிற்சி 2018 (Advanced Wikidata Training 2018 or AWT2018)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

மேம்பட்ட விக்கிதரவு பயிற்சி 2018 (Advanced Wikidata Training 2018 or AWT2018)

balaji
வணக்கம்,

மேம்பட்ட விக்கிதரவு பயிற்சி 2018 (Advanced Wikidata Training 2018 or
AWT2018) 14-15 திசம்பர் 2018 அன்று நடத்துவதற்காக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் 4 திசம்பர் 2018.
மேலும் விவரங்களுக்கு
https://meta.wikimedia.org/wiki/CIS-A2K/Events/Advanced_Wikidata_Training_2018
இங்கு பார்க்கவும்.

நன்றி.
ஜெ. பாலாஜி
<https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%AA%E0%AE%AF%E0%AE%A9%E0%AE%B0%E0%AF%8D:Balajijagadesh>
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l