CAB de Rosymonterrey

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

CAB de Rosymonterrey

Pólux .
Anuncio que la usuaria Rosymonterrey ha sido postulada a bibliotecaria. La votación se desarrolla aquí: https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Candidaturas_a_bibliotecario/Rosymonterrey

Saludos,

Pólux
_______________________________________________
Wikies-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikies-l