Dane biograficzne z niemieckiej Biblioteki Narodowej

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Dane biograficzne z niemieckiej Biblioteki Narodowej

Wojciech Pędzich
Może kogoś zainteresuje - niemiecka Biblioteka Narodowa udostępnia 11,5
miliona zestawów danych biograficznych na zasadach licencji CC0.

http://blogs.ifla.org/bibliography/2013/08/06/german-national-library-offers-over-11-million-marc21-records-under-cc0-open-license/

Wojtek

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l