Fika nu på söndag 29/10 i Stockholm

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fika nu på söndag 29/10 i Stockholm

Habj-2
Min trevare om fika på söndag har så här långt resulterat i fyra
intresserade (inklusive jag själv), så vi kör väl det datumet.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:WP:WT#Stockholm.2C_fika.2C_s.C3.B6ndag_29.2F10

/habj