[Fwd: [proverapisanja] Re: recnik]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[Fwd: [proverapisanja] Re: recnik]

Nikola Smolenski
КОНАЧНО САМ НАШАО ПРИМЕР КАКО ЈЕ НЕКО КОРИСНО УПОТРЕБИО ЧЛАНАК О
ФРАНЦУСКОМ СЕЛУ!!!!! :))))

-------- Original Message --------
Subject: [proverapisanja] Re: recnik
Date: Fri, 13 Feb 2009 07:54:02 +0100
From: Goran Rakic <[hidden email]>
To: Nikola Smolenski <[hidden email]>
CC: [hidden email]
References: <1232940147.17039.275.camel@localhost>
<[hidden email]>
<1234482951.15659.137.camel@localhost>
<[hidden email]>


> бургоњ - ?

Село у Француској, 1999. године имало је 888 становника са просечном
густином 61 становник/km2 :) Летеће напоље у првом следећем сређивању.
_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l