IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭

Anoop Rao
ನಮಸ್ಕಾರಗಳು,

25/09/2017 *(೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭)* ರಂದು 8:30 PM *(ರಾತ್ರಿ ೮:೩೦ (ಭಾರತೀಯ
ಕಾಲಮಾನ))* IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭
<https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%A8/%E0%B3%A8%E0%B3%AD>
ವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ IRC -ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ.

1. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಚರ್ಚೆ.
2. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.

--
ಈ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು
Anoop Rao <https://kn.wikipedia.org/wiki/User:Anoop_Rao>
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭

Anoop Rao
---------- Forwarded message ----------
From: Anoop Rao <[hidden email]>
Date: 2017-09-23 19:23 GMT+05:30
Subject: IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭
To: Kannada Wikipedia Discussion List <[hidden email]>


ನಮಸ್ಕಾರಗಳು,

25/09/2017 *(೨೫ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೦೧೭)* ರಂದು 8:30 PM *(ರಾತ್ರಿ ೮:೩೦ (ಭಾರತೀಯ
ಕಾಲಮಾನ))* IRC - ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನ/೨೭
<https://kn.wikipedia.org/wiki/%E0%B2%B5%E0%B2%BF%E0%B2%95%E0%B2%BF%E0%B2%AA%E0%B3%80%E0%B2%A1%E0%B2%BF%E0%B2%AF:%E0%B2%B8%E0%B2%AE%E0%B3%8D%E0%B2%AE%E0%B2%BF%E0%B2%B2%E0%B2%A8/%E0%B3%A8%E0%B3%AD>
ವನ್ನು ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು. ಈ IRC -ವಿಕಿಪೀಡಿಯ:ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ
ಕೆಳಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ.

1. ಕನ್ನಡ ವಿಕಿಪೀಡಿಯದ ಕಾರ್ಯನೀತಿ ಚರ್ಚೆ.
2. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದರ
ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ.

--
ಈ ಸಮ್ಮಿಲನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದಸ್ಯರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಲು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು
Anoop Rao <https://kn.wikipedia.org/wiki/User:Anoop_Rao>--
Thanks

Anoop Rao
_______________________________________________
Wikikn-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikikn-l