Inbjudan till deltagande i arbetet med Wikimedia Sveriges framtida strategi

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Inbjudan till deltagande i arbetet med Wikimedia Sveriges framtida strategi

Mattias Blomgren

Hej!

Föreningen antog vid årsmötet 2012 en vision och vid ett medlemsmöte samma år antogs den nuvarande strategin. Strategin anger fokus för verksamheten på två till fyra års sikt och har varit grunden för verksamhetsplanerna de senaste åren.

 

Sedan dess har föreningen utvecklats och har numera en stabil och bra verksamhet. Wikimedia Sverige är en respekterad organisation med stort förtroende hos våra samarbetspartners och föreningen driver många intressanta projekt för att verka för fri kunskap och ett bättre Wikipedia.

 

Att allt fungerar bra nu innebär inte att vi skall slå oss till ro, utan vi skall fundera över hur vi skall arbeta framöver. Sedan strategin antogs har föreningen utvecklats och befinner sig på en annan nivå än 2012. Samtidigt har omvärlden förändrats och medvetenheten om nyttan med fri kunskap har ökat och allt fler vill bidraga i det arbetet. En beskrivning över hur föreningen utvecklats finner du här.

 

Styrelsen för Wikimedia Sverige ser det därför som angeläget att ta föreningens strategi vidare och har därför startat ett arbete med att utvärdera den nuvarande strategin och ta fram en ny strategi för de kommande åren. Som ett led i detta arbete vill vi ha dina synpunkter och idéer.

 

Styrelsen anser att det är viktigt att få in så många synpunkter och idéer som möjligt i arbetet med den framtida strategin. Jag vore därför tacksam om du ville ta dig några minuter och svara på följande frågor:

 

  • Wikimedia Sverige arbetar för fri kunskap till alla. Hur ska vi göra?
  • Om föreningen hade mycket mer resurser, vad borde vi göra då?
  • Vilken organisation borde vi ha som förebild? Varför?
  • Möjliga samarbeten för att nå visionen/missionen?
  • Vad ska föreningen fokusera på/är vår främsta uppgift?

 

Svara via e-post till [hidden email] senast den 18 maj.

 

Du kan också gå in på föreningens wiki och diskutera på denna sidas diskussionssida.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Mattias Blomgren

Ordförande Wikimedia Sverige

 

e-post: [hidden email]

 


_______________________________________________
WikimediaSE-L mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediase-l