Marihuana i Devein

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Marihuana i Devein

Kpjas
Witajcie,

Wikipedysta Devein zacz±³ szerok± kampaniê na rzecz zalegalizowania w WP-PL
uprawy konopii.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedysta:Devein

porusza te¿ t± sprawê na meta i WP-En

Moje dwie odpowiedzi

Polska i polskie prawo to nie to samo, co prawo amerykañskie. Poza tym
wszystko mo¿e siê pojawiæ w polskiej Wikipedii, ale nie wszystko musi. Polska
Wikipedia nie powinna byæ miejscem propagowania jakichkolwiek pogl±dów i POV.
W tym wypadku jest to punkt widzenia lobby legalizacji marihuany w Polsce. Ja
osobi¶cie nie uwa¿am, za celowe opisywanie sposobu uprawy konopii, a nie na
przyk³ad ¿yta czy te¿ rzodkiewki. To jest dowód na POV.

:Aktywi¶ci wszelkiej ma¶ci tym bardziej z nurtu ''legalize it'' nieuleczalnie
nie pasuj± do Wikipedii w tym znaczeniu, ¿e nie mog± zabieraæ g³osu czym WP ma
byæ i jakie zasady maj± tutaj obowi±zywaæ.
Z POV trzeba siê leczyæ jak z alkoholizmu. Prze¿yli¶my ju¿ sporo mniej luba
bardziej nawiedzonych którzy uwa¿ali ¿e ich ¿yciowym celem jest "poprawienie"
WP. Miêdzy aktywist± a Wikipedyst± jest taka ró¿nica, ¿e Wikipedy¶cie zale¿y
¿eby ka¿dy art. w WP by³ NPOV i merytorycznie doskona³y, a aktywi¶cie ¿eby tak
ukszta³towaæ arty z jego "dzia³ki" wg w³asnego POV.

Pozdrowienia,
Kpjas
--
Wikipedia - making the WWW obsolete ?


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Marihuana i Devein

Pawe³MM
Zgadzam siê z Kpjasem - Wikipedia to nie okno do wywieszania plakatów
propagandowych ró¿nych "nawiedzonych".
W sprawie wypowiada³em siê w dyskusji
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja:Marihuana#Cenzura . Pó¼niejsze
dzia³ania Deveina i sposób przedstawienia uzyskanej "opinii prawnej" jest
czyst± manipulacj±. Autor odpowiedzi wyra¼nie pisze, ¿e nie ma pojêcia o
prawie polskim i go nie komentuje - "So my impression is that if you follow
Wikipedia policies, you would not have a problem, unless there is something
different about Polish law that I do not understand." - cytowane za
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_Wikipedysty:Devein#Polish_law_and_Wikipedia.
Prawnik, z którym konsultowa³em ten problem stwierdzi³, ¿e jest bez
znaczenia jak± drog± s± przez Polaków, bêd±cych w Polsce,  propagowane
informacje i je¶li tylko s± potem dostêpne powszechnie w Polsce, to
podlegaj± prawu miejscowemu.

Pozdrawiam,
Pawe³MM

Posy³am ponownie, bo pos³a³em tylko do Kapjasa.

--
Pawe³MM
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l