Mobilna Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Mobilna Wikipedia

Kpjas
Witajcie,

Wikipedia jest dostêpna na szeregu mobilnych urz±dzeñ w tym telefonach
komórkowych, wcze¶niejsze rozwi±zanie to TomeRaider, nowsze rozwi±zanie jest
opisane
http://www.theunwired.net/?itemid=2851

pisz± ¿e w 47 jêzykach s±dzê wiêc ¿e po polsku te¿.

Pozdrowienia,
Kpjas.
--
WWW made obsolete by Wikipedia?


_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l