Odp: 200 000 artykułów

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Odp: 200 000 artykułów

a_bach@poczta.onet.pl
>Tutaj niestety nie ma ju¿ mojej zgody.
>Uwa¿am, ¿e ta dzia³alno¶æ jest szkodliwa i demoralizuj±ca.
>O niebo lepiej by by³o jakby Ci którzy wk³adaj± tyle wysi³ku w tworzenie
>hase³ botami zabrali siê za uczciw± pisarsk± dzia³alno¶æ. Jeden, dobry
>artyku³ jest w moich wart wiêcej ni¿ wszystkie te 80 000 automatycznych
>stubów razem wziêtych. Te stuby to obce cia³o - rodzaj raka, który
>jeszcze d³ugo bêdzie toczy³ Wikipediê i oby nie z¿ar³ jej ca³ej.


W sumie siê zgadzam. Chcia³bym zauwa¿yæ tylko jeden drobiazg. Przypomnijmy
sobie jak wygl±daj± art. napisane przez IPków o wsi xxx. Brak im prawie
zawsze informacji nawet gdzie ta wie¶ siê znajduje. Brak infoboxu. Brak
kodów. Informacje s± najczê¶ciej POV. Kto nazwie taki art. poprawny?

Teraz IPki maj± podstawe na której mog± pracowaæ. Maj± wszystkie podstawowe
informacje - teraz musz± tylko rozwin±æ wklepuj±c teks POV ^_^.

IMHO to nie rak, a szczepionka. Cia³o musi j± przetrawiæ i spo¿ytkowaæ. Na
wyjsciu pojawi± siê art. poprawne etc. Gdyby nie ta szczepionka, poprawne
art. te¿ by powsta³y, ale pó¼niej. Wg mnie du¿o pó¼niej. Dziêki niej mamy
dwa kopniaki do przodu na raz. Jeden to liczba 200k któr± mo¿emy siê na
zewn±tz chwaliæ. To co, ¿e wiemy, ¿e nie wiele ona tak naprawdê mówi. Drugi
kopniak, to wraz ze wzrostem liczby art. i informacjami w prasie, liczê na
przybycie nowych si³, nowego narybku, którego trzeba bêdzie wychowywaæ, ale
to przecie¿ siê op³aca.

Wiêc reasumuj±c - TAK!. Dobre artyku³y tak!. Wiêc d±rzmy do tych dobrych
artyku³ów wszystkimi drogami i ¶cie¿kami.

Pozdrawiam
A_Bach_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l