Odp: Nowy Bot - prosba do adminow

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Odp: Nowy Bot - prosba do adminow

a_bach@poczta.onet.pl
>> Hm.. to ten bot nie bêdzie logowa³ hase³, które {{ek}}uje?

>>
>> Ale dobrze, ¿e taki bot jest. Móg³by jeszcze wy³apywaæ WSZYSTKIE
>zmiany
>> (nie tylko IPków), które zawieraj± wulgaryzmy i WSZYSTKIE has³a,
>które nie
>> kwalifikuj± siê na {{stub}}y, nie maj± linków wewnêtrznych oraz
>kategorii.
>>
>> --
>> Pozdrawiam,
>> Ponton
>
>Mam nadziejê, ¿e odróznia redirecty ;) Tak tylko piszê...
>
>PrzykutaTo ten warunek o d³ugo¶ci. Przynajmniej tak by³o pocz±tkowo z
ircowym botem CoolCata. Redirect nie mo¿e byæ krótszy ni¿ ile¶ tam znaków. A
ten bot jak widzê ma jeszcze dodatkowo wulgaryzmy.

A_Bach_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l