Odp: Wikiprojekt Muzea

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Odp: Wikiprojekt Muzea

a_bach@poczta.onet.pl
>> Opisy muzeów na polskiej Wikipedii s± nieliczne i tre¶ci± do¶æ
>ubogie. Mo¿e warto stworzyæ Wikiprojekt Muzea, s± chêtni na li¶cie?
>>
>> http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_w_Polsce
>> http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzea_zagraniczne

A ja cofnê siê do starszego postu (jako¶ go wcze¶niej nie zauwa¿y³em). ¯adne
xxxx "zagraniczne" cokolwiek nie powinno byæ. Na szczê¶cie art. redirectuje
do poprawnej nazwy [[Muzea na ¶wiecie]].

Dla tych którzy upierali by siê, ¿e nazwa "zagraniczne" jest poprawna,
informujê ¿e nie ma takiego kraju jak zagranica. I dziêki Bogu nie bêdzie.

A_Bach_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Odp: Wikiprojekt Muzea

PB-6
> Żadne
> xxxx "zagraniczne" cokolwiek nie powinno być. Na szczęście art. redirectuje
> do poprawnej nazwy [[Muzea na świecie]].
>
> Dla tych którzy upierali by się, że nazwa "zagraniczne" jest poprawna,
> informuję że nie ma takiego kraju jak zagranica. I dzięki Bogu nie będzie.

Ja też nieco bardziej wolę "na świecie" niż "zagraniczne", ale proponuję
nie uzasadniać zaleceń w ten sposób. Może powiedz po prostu, że takie
jest Twoje zdanie albo powołaj się na wcześniejsze ustalenia, jeśli
takie były.

"Zagraniczne" tak samo nie jest nazwą jak "na świecie", i jest tak samo
poprawne. Dzięki konwencji, nazwa "xxx na świecie" odnosi się do tych
samych xxx-ów co "xxx zagraniczne", bo inaczej można by się próbować
wykłócać, że to ta druga nazwa jest poprawniejsza, bo nie obejmuje
polskich xxx-ów.

Jeszcze raz powtórzę: samo zalecenie mi się podoba, ale uzasadnień
takich jak powyższe warto by chyba było unikać.

Pozdrowienia,

  Bansp
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l