Oferty pracy

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Oferty pracy

Wojciech Pędzich
Stowarzyszenie Wikimedia Polska zamierza podjąć współpracę z koordynatorem projektów GLAM oraz specjalistą do opieki medialnej. Oferty pracy na te dwa stanowiska znajdują się na stronach

https://pl.wikimedia.org/wiki/Oferta_pracy_-_GLAM

https://pl.wikimedia.org/wiki/Oferta_pracy_-_opieka_medialna

Wojciech Pędzich_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l