PUA

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

PUA

ajsmen
Dawnym zwyczajem ogłaszam swoją kandydature na sysopa. Zapraszam do
głosowania na [[WP:PUA]]

ajsmen91
_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l