Ranking otwartości danych na świecie

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Ranking otwartości danych na świecie

Daniel Koć-2
Właśnie znalazłem to przez Weekly OSM - może znacie:

http://global.census.okfn.org/

W tym zagregowanym rankingu otwartości danych Polska zajmuje 67.
miejsce.

--
"Завтра, завтра всё кончится!" [Ф. Достоевский]

_______________________________________________
Lista dyskusyjna WikiPL-l
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l