Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Forholdet KKD, SNL og Wikipedia

John at Darkstar
Har denne stoppet noe sted?
John

John Erling Blad skrev:

> En del frivillige skribenter på Wikipedia som har reagert på det som har
> skjedd i forbindelse med Store Norske Leksikon (SNL) og statens
> engasjement ved Kultur- og kirkedepartementet (KKD).
>
> Skribenter på Wikipedia er generelt svært glad for all fokus på kunnskap
> og formidling av kunnskap, og oppfatter SNL som en av mange
> kunnskapsleverandører i en felles digital kunnskapsallmenning, om enn på
> et noe mer lokalt nivå i Norge mens Wikipedia har et mer internasjonalt
> fokus. Vi håper og tror at satsningen til SNL vil øke bredden og
> omfanget av tilgjengelig fritt innhold, selv om vi heller hadde sett et
> fokus på fritt innhold enn gratis innhold.
>
> Det som vi har reagert på er at staten ved Trond Giske har gått ut
> såvidt massivt med støtte til en enkelt aktør (Aftenposten: - En stor
> dag!). Brukere på Wikipedia har i lang tid forsøkt å få staten i tale,
> og også forsøkt å etablere samarbeid med flere av aktørene som nå er på
> banen i forbindelse med SNL. Vi lurer derfor på om det KKD og Giske her
> gjør er å (a) etablere en lock in på ett produkt og en plattform der
> forbrukerne burde gis ett fritt valg - også når de ønsker å aksessere
> informasjon fra Nasjonalbiblioteket og andre aktører, (b) hva som er det
> reelle omfanget av direkte og indirekte finansiell støtte og annen
> indirekte støtte gjennom driftsbudsjetter til andre samarbeidende
> aktører og (c) om dette er konkurransevridende tiltak som berøres av
> regler om offentlig støtte slik de beskrives i EØS-avtalens
> konkurranseregler.
>
> Vi lurer på hvordan dette relaterer til tidligere utsagn slik som "«alle
> må få tilgang til kunnskap og innsikt som gjør det mulig å delta i de
> demokratiske prosessene,» og at det skal satsast på «ny universell
> utformet teknologi og en offensiv IKT-politikk i offentlig sektor»"
> (St.meld. nr. 17 2006-2007 Eit informasjonssamfunn for alle). Vi lurer
> på hva slags demokratiske prosesser som ligger bak, og om det i dette
> tilfellet har vært en åpen konkurranse.
>
> Vi lurer også på om det er vanlig for staten, ved KKD eller andre
> aktører, å gå i konkurranse med frivillige aktører, og hvordan vi skal
> tolke den her typen utsagn som Trond Giske har gitt, og om han eventuelt
> er feilsitert.
>
> John Erling Blad
> En av mange skribenter på bokmålsutgaven av Wikipedia
>
> http://www.regjeringen.no/nn/dep/fad/Dokument/Proposisjonar-og-meldingar/Stortingsmeldingar/20062007/Stmeld-nr-17-2006-2007-.html?id=441497
> http://www.aftenposten.no/kul_und/litteratur/article2656743.ece


_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l