Re: [Fwd: Svar på e-post fra John Erling Blad]

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Fwd: Svar på e-post fra John Erling Blad]

John at Darkstar

> Dette er et svar på e-posten "Forholdet KKD, SNL og Wikipedia"
> [http://lists.wikimedia.org/pipermail/wikino-l/2008-September/000052.html]
>
> John Erling Blad
>  
>
> ------------------------------------------------------------------------
>
> Emne:
> Svar på e-post fra John Erling Blad
> Fra:
> "Rotihaug Ingunn" <[hidden email]>
> Dato:
> Wed, 3 Dec 2008 12:34:02 +0100
> Til:
> <[hidden email]>
>
> Til:
> <[hidden email]>
>
>
>  
>
> Kultur- og kirkedepartementet viser til e-post datert 29.09.2008 med
> spørsmål om statens engasjement i forbindelse med Store Norske
> Leksikons (SNLs) overgang fra abonnementstjeneste til gratistjeneste.
> Kunnskapsforlaget har søkt om og fått innvilget tidsavgrensede
> prosjektmidler fra ABM-utvikling for å gjennomføre denne overgangen.
>
>  
>
> Det er foretatt juridiske vurderinger som konkluderer med at en
> tidsavgrenset støtte til prosjektet ikke er i strid med
> EØS-regelverket. Betydningen av å sikre kunnskapsmengden i SNL og
> utsikten til å gjøre den tilgjengelig for hele befolkningen har vært
> avgjørende for å støtte initiativet. Blant annet er det tillagt vekt
> at biblioteksektoren vil spare lisensavgifter når tjenesten blir
> allment tilgjengelig.
>
>  
>
> Departementet ønsker at mest mulig digitalt innhold på norsk språk
> skal gjøres tilgjengelig for alle. Dette er det tverrdepartemental
> enighet om og det er blant annet uttrykt gjennom en rekke
> stortingsmeldinger. Regjeringens IKT-politikk legger til grunn at det
> ikke skal etableres lukkede systemer og at kildekoden skal være åpen.
>
>  
>
> Av hensyn til mangfoldet i informasjonskilder og referansetjenester
> vil departementet understreke at et frivillig utviklet norskspråklig
> leksikon som Wikipedia har stor betydning.
>
>  
>
> Mvh
>
> Ingunn Rotihaug
>
> Kulturavdelingen
>
> Kultur- og kirkedepartementet
>
> Tlf. 22 24 72 33
>
>  
>
>  
>
>  
>
>  
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l