Re: Młodzi (a nawet bardzo) użytkownicy (???)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Młodzi (a nawet bardzo) użytkownicy (???)

Jakub Bielamowicz
Dobry wieczór,

osobiście nie mam nic przeciwko młodym użytkownikom Wikipedii, którzy mają
na celu, tak jak my wszyscy, rozwijanie projektu. Jednak gdy dochodzi do
sytuacji, kiedy wspomniani userzy działają na szkodę Wikipedii, to byłbym
absolutnie bezwzględny wobec nich w działaniach.

--
Z poważaniem
Jakub Bielamowicz
[hidden email]

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l