Re: Projektor sökes

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: Projektor sökes

Ulf Schyldt-2
Hej,

Jag använder inte NUBBS särskilt ofta längre. I vår byter Folkpartiet
epostsystem.

Om du söker mig för folkpartiärenden, använd gärna adressen
@folkpartiet.se (med förnamn.efternamn som tidigare). Om du vill nå mig
privat använder du istället @gmail.com (också med förnamn.efternamn).

Med vänlig hälsning
/Ulf