Re: [Wikino-admin-l] Ta ansvar for Wikipedia - kreditering

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [Wikino-admin-l] Ta ansvar for Wikipedia - kreditering

John at Darkstar
Bør vel gå på denne lista og ikke på adminlista.
John

John at Darkstar skrev:

> Den ble litt omfattende... ;)
>
> Etter som jeg har vært involvert i å lage slike krediteringssystemer; de
> eksisterende systemene som brukes er for en stor del basert på
> bidragstelling. Det gjør at ren stavesjekk og lignende, og ikke minst
> vedlikehold av iw-lenker, får en uforholdsmessig stor plass. Et
> fungerende system må ikke bare ta høyde for bidragstelling, antakelig er
> dette en faktor som er helt uvesentlig, men det må ta høyde for mengden
> bidratt innhold. Faktisk så bør det her beregnes utfra mengden bidratt
> entropi i artikkelen. Dette er et mål for hvor mye informasjon som er
> skrevet inn i artikkelen av den enkelte bidragsyter.
>
> Antall bidrag er "lett" å beregne for det er en opptelling av antall
> revisjoner tilhørende den enkelte bidragsyter i artikkelens historikk.
>
> Mengden innhold er ikke så enkel å beregne for da må en hente ut
> innholdet for alle versjonene og sammenligne dette. Det finnes to
> forenklinger; den ene er å beregne en absolutt digest (MD5) - dette blir
> gjort i trust coloring systemet som blant annet Luca de Alfaro lager og
> brukes der for å påvise versjoner som skal forkastes, det andre er å
> bruke en relativ digest (Nilsimsa) - dette tillater en direkte vekting
> av bidragenes størrelse på en litt grov men delvis akseptabel måte som
> fungerer noe bedre og er mer generell.
>
> Hvert bidrags entropi, og hva det representerer for artikkelens totale
> entropi er mer korrekt, men da må en inn å utføre nokså tunge
> beregninger. Ved å summere differansen i entropi for alle bidrag fra en
> bruker vil det fremkomme et tall som sammenholdt med totalen av alle
> differanser er mer samsvarende med hvor mye informasjon en bruker har
> bidratt med til artikkelen. To brukere som begge skriver like mye tekst
> tilfører ikke nødvendigvis like mye informasjon, og det kan føre til at
> den ene blir "forfatter" mens den andre blir medforfatter.
>
> Den første metoden er den som brukes men er lite representativ for hvem
> som er faktisk forfatter av en artikkel. Ved å ta ibruk en av variantene
> fra den andre løsningen så bedres "godheten" til systemet vesentlig. Det
> vil likevel dukke opp mange bidragsytere i lista som ikke er reelle
> forfattere, mange av de er ikke engang å regne som medforfattere. Den
> tredje varianten er kanskje den som er best, men den alene vil ikke
> klare å fjerne mye av de sporadiske bidragene. For å klare å fjerne
> disse må muligens bruke en løsning med Nilsimsa slik at bidrag under en
> skranke fjernes, eller som ved MD5 at større bidrag som fjernes utgår
> fra kalkuleringene.
>
> La meg legge til at kun den første løsningen er implementert på en slik
> måte at den kan brukes i Wikipedia. Det kan synes som om en løsning som
> bruker både absolutte og relative digests kan bli effektiv nok til at
> den er gjennomførbar. Entropi tror jeg ar kan bli for tungt til at det
> er mulig å bruke det i on the fly analyser, men det er mulig å beregne
> tallene for så å beregne hva dette betyr for den endelige versjonen.
>
> Etter at en har påvist hvem som er forfatteren starter det virkelig
> store problemet, i hvilken grad er forfatterne pålitelige i Wikipedia.
> Dette er omtrent den normaliserte summen av skribentenes positive bidrag
> på Wikipedia. For de brukerne som kan vise til sine egne credentials fra
> studiesteder, eller etablerte posisjoner, så er ikke dette så viktig,
> men for den altoverveiende andelen av anonyme skribenter så er dette
> viktig. Det her blir forsøkt løst av de Alfaro, men modellen de bruker
> er noe overforenklet (aka den normaliserte summen av skribentenes
> positive bidrag) mens den reelle modellen er svært infløkt og en må
> bruke spillteori for å beskrive alle relasjonene.
>
> Hvis det hadde vært mulig å få noen til å hive på tilstrekkelig cash
> slik at dette kunne implementeres på en skikkelig måte så hadde det vært
> interessant. Uten støtte tror jeg det er vanskelig å få til dette for
> det er ikke akkurat et lite prosjekt, selv om det ser enkelt ut ved
> første øyekast.
>
> _______________________________________________
> Wikino-admin-l mailing list
> [hidden email]
> https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-admin-l
>

_______________________________________________
WikiNO-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikino-l