Rendering and revising punctuation in articles (seeking 'punctuators')

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Rendering and revising punctuation in articles (seeking 'punctuators')

Morten Monrad
ENGLISH:

I have seen a need to enhance the quality of articles by increasing the
focus on textual commas, which calls for thorough review and revision of
the text's level of punctuation at Wikipedia, especially when it comes to a
language such as Danish, which consists of many commas and also the English
language which does not contain that many commas, and generally Wikipedia
writers could be brought the importance of punctuation to their attention.

One could enlist a group of willing 'punctuators' to revise articles.


DANSK:

Jeg har set et behov for at højne kvaliteten af artikler ved at øge fokus
på teksters kommatering, der kalder på gennemgribende eftersyn og revision
af teksters niveau af kommatering på Wikipedia, især, når det gælder et
sprog som dansk, der indeholder megen kommatering, og også det engelske
sprog, der ikke rummer så megen kommatering, og ydermere generelt gøre
skribenter på Wikipedia opmærksomme på vigtigheden af kommatering.

Man kunne hverve en gruppe villige 'punctuators', til at revidere artikler.

--
Med venlig hilsen
Morten A. Monrad

___________________________________________________________________
|  Isak Morten Abraham Monrad  |  + 45 20 52 38 15  |
[hidden email]  |
_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l