Sastanak u nedelju, 11.04.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Sastanak u nedelju, 11.04.

Filip Maljković
Naredni sastanak Vikipedijanaca i Vikimedijanaca odrzace se u Domu
omladine Beograda u nedelju, 11. aprila, sa pocetkom u 15 casova.
Sastanak je otvoren za sve, kao i uvek.

Pozdrav i vidimo se,
Filip

_______________________________________________
Wikimediasr-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimediasr-l