Singel User Login (SUL)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Singel User Login (SUL)

Habj
Snavade över några sidor på Meta, som kan vara intressant för dem som undrar
vad som händer med den där hopslagningen av användarkonton.

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Unified_login och länkar därifrån.


/habj