Szablony podpisow

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Szablony podpisow

PIBWL
Czy w aktualnym oprogramowaniu dopuszczalne są szablony podpisów ? (
{{podpis}} )
- kiedy chcę zapisać zmienione preferencje, wyskakuje komunikat, że w
podpisie mam jeden lub więcej, o ile pamiętam "restricted"
(zastrzeżonych?) znaków.

Pibwl
Pozdrowienia,

Michal Derela

_______________________________________________
WikiPL-l mailing list
[hidden email]
http://mail.wikipedia.org/mailman/listinfo/wikipl-l