விக்கி நூலகம் பயிற்சிப் பட்டறை TWLCon (2019 India)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

விக்கி நூலகம் பயிற்சிப் பட்டறை TWLCon (2019 India)

balaji
விக்கி நூலகம் பயிற்சிப் பட்டறை TWLCon (2019 India) சனவரி மாதத்தில்
நடக்கவுள்ளது. விருப்பமுள்ளவர்கள் விவரங்களை
https://meta.wikimedia.org/wiki/TWLCon_(2019_India) இங்கு காணலாம்.
விண்ணப்பிபதற்கு கடைசி நாள் இன்று, 23:59 hrs on 25 November 2018.

User:Balajijagadesh
_______________________________________________
Wikita-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikita-l