Tack för ett stort jobb

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Tack för ett stort jobb

Stefan Berg
Till alla som har lagt ner detta enorma arbete med att bilda Wikimedia Sverige
vill jag rikta ett stort tack!

Lycka till med föreningsarbetet.

/Stefan