UPDATE (2013.4.4) - НУБСК, соработка, 130 тома македонска книжевност

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

UPDATE (2013.4.4) - НУБСК, соработка, 130 тома македонска книжевност

Dimce Grozdanoski
FYI, вчера 3 април 2013 година, потпишан е Анекс кон меморандумот за соработка со НУБСК - Национална Установа Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охрдиски“ - Скопје , преку кој НУБСК ги стави на располагање преводите на англиски јазик на делата од едицијата 130 тома македонска книжевност, наведени во списокот подолу. Делата се отстапуваат под лиценцата НаведиИзвор-Некомерцијално-СподелиПодИстиУслови 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0). За истите НУБСК има обезбедено согласност од авторите да бидат објавени на вен страните сопственост на фондацијата Викимедија.

Овие дела наскоро ќе бидат подигнати на Commons од страна на Викимедија Македонија во pdf формат, додека на en.wikisource.org ќе бидат подигнати текстовите во ASCII формат.

Ова е голема можност доколку имате потреба од референцирање во статиите на википедија, во било кое јазично издание, директно да референцирате кон on-line изданијата подигнати на викимедиините сајтови.

Поздрав,
Димче Грозданоски

On 25.03.2013 09:44, Dimce Grozdanoski wrote:
Еве го и комплетниот список на книги кој ќе биде ставен на располагање.

Ако некој може да лобира кај авторите/имателите на авторски права/ на останатите дела од едицијата 130 тома, би било одлично.

Поздрав,
Димче,

1. Илија Велев, Кн. 1 Македонска книжевност : IX-XVIII век, MACEDONIAN literature : 9-18 century
2. Георги Сталев, Кн. 2 Просветителството во Македонија, The ENLIGHTENMENT in Macedonia
3. Марко Китевски, Кн. 3 Македонски народни умотворби, MACEDONIAN folklore
4. Георги Старделов, Кн. 8 Основоположници на современата македонска поезија, FOUNDERS of modern macedonian poetry
5. Стале Попов, Кн. 9 Калеш Анѓа, Swarthy Angja
6. Ѓорѓи Абаџиев, Кн. 10 Пустина, Desert
7. Славко Јаневски, Кн. 12 Тврдоглави, The unrelenting
8. Јован Бошковски, Кн. 13 Солунските атентатори, The Salonika bombers
9. Мето Јовановски, Кн. 17 Будалетинки, Cousins
10. Србо Ивановски, Кн. 18  Посегање по чудесното, Reaching for the magic
11. Матеја Матевски, Кн. 19 Прогонети од рајот, Banished from paradise
12. Симон Дракул, Кн. 21 Белата долина, The white valley
13. Димитар Солев, Кн. 22 Кратката пролет на Моно Самоников, The short spring of Mono Selfsprout
14. Јован Срезовски, Кн. 24 Вода, Water
15. Благоја Иванов, Кн. 25 Кораби, Sailing ships
16. Љубен Ташковски, Кн. 26 Од премудрата тишина, From the silence that is too wise
17. Владимир Костов, Кн. 27 Свадбата на Мара, Mara's wedding
18. Методија Фотев, Кн. 28 Големите скитачи, The great wanderers
19. Петар Ширилов, Кн. 29  Црноборје, Blackwoods
20. Јован Котески, Кн. 31  Сончева белегија, Necklace made of sunshine
21. Бранко Варошлија, Кн. 32 Последниот лет на птицата селица, The last flight
22. Петар Т. Бошковски, Кн. 37  Некој ме уми, Someone's thinking of me
23. Михаил Ренџов, Кн. 38 Храм. Молитви, Temple. Prayers
24. Оливера Николова, Кн. 39 Вежби за Ибн Пајко, Variations for Ibn Pajko
25. Радован Павловски, Кн. 40 Заштитна повелба, Protective charter
26. Јован Павловски, Кн. 41 Само понатаму во височините, Onwards, towards the heights
27. Иван Чаповски, Кн. 42 Црни соколи, бели меглени, Black hawks, white meglen lands
28. Влада Урошевиќ, Кн. 43  Непредвидени прошетки, Unpredicted strolls
29. Богомил Ѓузел, Кн. 44 Остров на копно, An island on land
30. Чедо Јакимовски, Кн. 49 Не будете ме ноќва, Do not awake me tonight
31. Гордана Бошнакоска, Кн. 50 Бесконечното, The infinite
32. Христо Крстевски, Кн. 51  Ветришта над Равен, Winds over Raven
33. Луан Старова, Кн. 52 Татковите книги, My father's book
34. Светлана Христова Јоциќ, Кн. 53 Направи едно чудо, Do a miracle
35. Тања Урошевиќ, Кн. 54 Аквамарин, Aquamarine
36. Ристо Ѓ. Јачев, Кн. 56 Сивите гребени, Gray ridges
37. Зоран Ковачевски, Кн. 57 Аристотел од Ресен, Aristotle from Resen
38. Ристо Василевски, Кн. 58 Чувар на полето, Guardian of the field
39. Димитар Башевски, Кн. 59  Бунар, The well
40. Митко Маџунков, Кн. 60  Кон другата земја, Towards the other land
41. Тодор Чаловски, Кн. 61 Ѕидање сон, Building a dream
42. Ефтим Клетников, Кн. 63 Ангелот од Курбиново, The angel from Kurbinovo
43. Петре Бакевски, Кн. 64 Небесен оган, Celestial fire
44. Васе Манчев, Кн. 66 Шупливи ореви, Hollow walnuts
45. Ристо Лазаров, Кн. 67 Жива рана, Open wounds
46. Глигор Стојковски, Кн. 72  Капката оловна вода, The lead waterdrop
47. Милош Линдро, Кн. 73  Раз-градба, De-construction
48. Милован Стефановски, Кн. 74 Висока вода, High water
49. Весна Ацевска, Кн. 75 Мартинки, Martinki,
50. Вера Чејковска, Кн. 78 Отсуството на Благиот II, The absence of the mild
51. Младен Србиновски, Кн. 81  Приказни од долна земја, Stories from lower land
52. Иван Џепароски, Кн. 82 Волја за мисла, Will for thought
53. Славе Ѓ. Димоски, Кн. 83 Поле. Бојно поле?, Field. Battle field?
54. Братислав Ташковски, Кн. 84 Хаос под небото, Chaos under the sky
55. Ермис Лафазановски, Кн. 86 Егзотична кантата, Exotic cantata
56. Јовица Тасевски-Етернијан, Кн. 91 Синтакса на светлината, Syntax of the light
57. Веле Смилевски, Кн. 92 Современа македонска поезија, CONTEMPORARY Macedonian poetry
58. Раде Силјан, Кн. 93 Македонски раскази, MACEDONIAN short stories
59. Светлана Христова Јоциќ, Кн. 94 Романи за деца (I), CHILDREN'S novels
60. Светлана Христова Јоциќ, Кн. 95 Романи за деца (II), CHILDREN'S novels
61. Томе Арсовски, Кн. 98 Парадоксот на Диоген, Paradox of Diogenes
62. Ана Стојаноска, Кн. 101 Современа македонска драма, CONTEMPORARY macedonian drama
63. Милан Ѓурчинов, Кн. 103 По трагите на смислата и убавината, Following the trail of meaning and beauty
64. Георги Старделов, Кн. 104 Херменевтика на новата македонска книжевност, Hermeneutics of the contemporary macedonian literature
65. Раде Силјан, Кн. 105 Книжевна критика, MACEDONIAN literary criticism
66. Иван Џепароски, Кн. 106  Македонскиот есеј, MACEDONIAN essay
67. Луан Старова, Кн. 109 Koha e dhive, The time of the goats

On 25.03.2013 08:57, Zana strkovska wrote:
Одлично :)

Жане


_______________________________________________
Wikimedia-mk mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimedia-mk_______________________________________________
Wikimk-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikimk-l