Vad är ett personangrepp? (Var: Användardiskussioner som endast kan redigeras av inloggade)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vad är ett personangrepp? (Var: Användardiskussioner som endast kan redigeras av inloggade)

Habj-2
Till min stora förvåning tycks det råda förvirring kring vad som menas med
"personangrepp". Jag har flera gånger sett yttranden som "jag tycker inte
det där är personangrepp" helt utan motivering. För mig är termen tämligen
entydig, även om vissa fall kan ligga i gränszonen. Vi har en sida som heter
"Wikipedia:Inga personangrepp"
http://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Inga_personangrepp
På den länkas till artikeln Ad hominem-argument
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem-argument
och tittar man på uppslagsordet "Personangrepp" ser man att det är
omdirigerat dit. Artikelns text lyder:

-----------

*Ad hominem-argument*, i vardagligt tal *personangrepp*, är ett osakligt
argument <http://sv.wikipedia.org/wiki/Argument>, där debattören angriper
motståndarens karaktär, förmåga eller avsikter i stället för att debattera
sakfrågan. Personangrepp har ofta syftet att nå
psykologiskt<http://sv.wikipedia.org/wiki/Psykologi>övertag över
motståndaren och få denne på defensiven i debatten.

Inom retoriken <http://sv.wikipedia.org/wiki/Retorik> är detta ett
argumentationsfel <http://sv.wikipedia.org/wiki/Argumentationsfel>, *argumentum
ad hominem*, eftersom det inte är ett sakligt argument. Elaka personangrepp
är något som undviks av den retoriskt kunnige eftersom de lätt kan få den
motsatta effekten: den angripne får medkänsla och sympati från åhörarna med
och därmed en fördel.

--------


Nationalencyklopedin har inte personangrepp som uppslagsord, men i artikeln
"Felslut" kan man läsa

----------

Materiella felslut kan delas upp i relevansfelslut och
otillräcklighetsfelslut. Vid ett relevansfelslut är premissen irrelevant för
konklusionen. Felslut ad hominem, dvs. undvikande av sakfrågan till förmån
för personangrepp, är här ett känt exempel.

------------
Att kritisera någon är inte att begå personangrepp. Att skriva att vad något
gör är fel, är inte att göra personangrepp. Att gå igenom en persons
användarbidrag och gräva upp varenda smula som möjligen skulle kunna
användas emot personen kan möjligen vara wiki-stalking, lite beroende på
sammanhang (jag tror många gjort detta vad gäller klottrare och
wikigemenskapen torde se det som helt berättigat) men det är inte
personangrepp.

Eftersom personangrepp är ett retoriskt grepp kan personangrepp inte
"förklädas till principdiskussion", för i en principdiskussion används andra
typer av retorik. Även en principdiskussion hållen i helt allmänna termer
som alls inte går in på person kan säkert ibland av individer ibland
upplevas som ett angrepp ändå. Ibland kan det säkert också vara det! men det
handlar i det fallet inte om att angripa person istället för sak. Så länge
man håller sig till att diskutera sak, är det inte personangrepp.

Att säga "du är en jävla idiot" är ett solklart personangrepp. Gissningar om
andras motiv - och gissningar att de är synnerligen låga såsom till exempel
hämnd eller förföljelse - är inte sakargument utan argumenterar i person.

Inte vet jag om jag är ensam om att se begreppet som såpass väldefinierat?
Om jag är det, då borde sidan om "Inga personangrepp" kastas, skrotas och
tas bort (eller snarare museifieras, då) eftersom den kan betyda lite vad
som helst, ungefär vad läsare önskar.

Avslutningsvis vill jag säga att jag är medveten om att jag själv säkert
begått personangrepp vivd några tillfällen. Jag försöker dock undvika det,
då jag tror att det aldrig någonsin är varken konstruktivt för
wikigemenskapen eller bra för min image.

/habj