Var fattas beslut om riktlinjer? (avknoppad tråd)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Var fattas beslut om riktlinjer? (avknoppad tråd)

Habj-2
Eftersom tråden är lätt kidnappad, som så lätt sker, skapar jag en ny.

Beslut om att utse en sida till riktlinje kan alltså inte genom omröstningar
på en särskild sida, inte på maillistor, och knappast heller på Bybrunnen.
Var fattas då dessa beslut?

IMHO fattas de i första hand i processen genom redigering av själva sidan,
och i andra hand genom diskussioner på dess diskussionssida. Dessa processer
kan i vissa fall understödjas av diskussioner på andra wikisidor eller på
maillistan, även om listan säkert passar bättre för mer allmänna
diskussioner som inte är knutna till en särskild sida.

Jag tycker att vi ska lägga sidan för att utse sidor till riktlinje och
policy i musem, liksom de mallar som hör till. Då blir det i varje fall
tydligt att processen saknar strukturer. (I dagsläget tror jag inte heller
att den egentligen funkar, men kanske vi kan komma dithän att den gör det.)

/habj