Vikimanio 26.-30.10.2011 - pro la ĵus akirita subvencia nun pli favorpreza!!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Vikimanio 26.-30.10.2011 - pro la ĵus akirita subvencia nun pli favorpreza!!

Pavla Dvořáková
 Karaj gekolegoj, mi ĝojas informi vin, ke pro la ĵus atribuita subvencio ni
povas malaltigi kotizojn por Vikimanio omaĝe al dekjariĝo de E-Vikipedio!

Nun ni povas tute nuligi programkotizon kaj oferti 10%an rabaton por ĉiuj
menditaj servoj! Kompleta restado ekde merkredo vespere ĝis dimanĉo
antaŭtagmeze nun kostos 1.890,-Kč (depende de la kurzo ĉ. 80 eŭrojn).

Ĉiujn detalojn vi trovos en la aktualigita retejo
http://vikimanio.esperanto.cz

Persone ĉeestos Chuck Smith, mem fondinto de nia Esperanta Vikipedio, kaj
Miroslav Malovec (la kunfondinto kaj samtempe fondinto de la ĉeĥa
Vikipedio),
la fakan programon kunordigos Marek Blahuš (Blahma) kaj nome de
E@Ikontribuos Peter Baláž. Ni estis invititaj por oficiala akcepto ĉe
la
urbestro de la gastiganta urbo  Svitavy (kiu nun fariĝos ankaŭ sidejo de
Ĉeĥa E-Asocio).
Ankaŭ pro la akirita financa subteno gravas montri, ke Esperanto kaj
Esperanta Vikipedio vere vivas. Sed ĉiukaze ni kredas, ke la aranĝo povos
esti riĉiga kaj utila kaj por la partoprenantoj, kaj por nia projekto mem..
Tial ni  esperas subtenon de nia iniciato kaj antaŭĝojas vian intereson kaj
alvenon!

Nome de teamanoj, klopodontaj pri via kontento, invitas vin al Ĉeĥio  Pavla
Dvořáková, kontakto: [hidden email]

_______________________________________________
WikiEO-l dissendolisto
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikieo-l