WMDK-legater til Wikimania 2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

WMDK-legater til Wikimania 2019

Matthias Smed Larsen
Fra den 14. til den 18. august 2019 afvikles Wikimania
<https://wikimania.wikimedia.org/wiki/>-konferencen i Stockholm
<https://da.wikipedia.org/wiki/Stockholm>. Konferencen er en samling af
alle interessenter i Wikimedia-bevægelsen, og årets tema er /Stronger
Together: Wikimedia, Free Knowledge and the Sustainable Development
Goals <https://wikimania.wikimedia.org/wiki/2019:Theme>/, en anskuelse
af Wikimedia-bevægelsen ud fra FN's verdensmål
<https://da.wikipedia.org/wiki/FN%27s_verdensm%C3%A5l>.

Wikimedia Danmark <https://dk.wikimedia.org/wiki/> agter at stille 3
legater af 2000 kr. <https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_kroner> til
rådighed, hvilket er nok til at dække registreringsomkostningerne for
hovedkonferencen d. 16.-18. august (midlerne må dog også gerne anvendes
til deltagelse i konferencens "pre-days" d. 14.-15. august), samt en del
af rejseomkostningerne. Legaterne er tiltænkt personer der er aktive i
det danske Wikimedia-miljø. Modtagere vil skulle forpligte sig til at
anvende midlerne til deltagelse i Wikimania-konferencen, og at
dokumentere denne anvendelse af midlerne. Personer der allerede har
tilmeldt sig konferencen kan også ansøge med henblik på at få dækket
nogle af omkostningerne.

Interesserede bedes sende en email til [hidden email] med en
kort beskrivelse af dem selv og deres tilknytning til det danske
Wikimedia-miljø senest den 10. juni. Ansøgere til legaterne indvilliger
i, at oplyse deres identitet og andre relevante informationer. De, der
bliver valgt, vil blive kontaktet senest den 15. juni med henblik på at
fastlægge det praktiske.

--
Mvh.
Matthias Smed Larsen

_______________________________________________
WikiDA-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikida-l