[WikiALS-l] Newsletter 01/2019

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 01/2019

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Siiger vum 8. Alemannische Schrybwettbewärb sin d Artikel Florence Guggenheim-Grünberg, Marie Hart un Bénédicte Keck.

Mit em Gedicht «Vorwurf und Versöhnung» vum Ludwig Aurbacher isch s Alemannisch Wikisource uf 1000 Syte chuu.

D Blueme vum Monet het im Jänner dr Дагиров Умар vu dr Tschetschenische Wikipedia iberchuu.

Mit eme schene Grueß us dr Alemannische Wikipedia

Holder

_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l