[WikiALS-l] Newsletter 02/2016

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[WikiALS-l] Newsletter 02/2016

Holder
Sali mitenand

Was git s Neis us dr Alemannische Wikipedia?

Mir hän jetz e Portal zum Thema Judetum.

D Artikel iber s Lokalrecht in Elsass-Mosel isch as «läsig» uuszaichnet wore.

Am 17. Jänner sin e baar vu uns bim Neijohrs-Brunch vu Wikimedia Schwyz z Züri gsii un hän dert dr 15. Geburtsdag vu dr Wikipedia gfyyrt.

D Bluem vom Monet het im Dezämber dr Robby vu dr Luxemburgische Wikipedia iberchuu fir sy 10-jehrig Wikipedia-Jubileum.

Mit eme schene Grueß vu dr Alemannische Wikipedia
Holder_______________________________________________
WikiALS-l mailing list
[hidden email]
https://lists.wikimedia.org/mailman/listinfo/wikials-l